Edit Content

Contact

Heeft u een juridisch probleem? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij verlenen juridisch advies, staan cliënten bij tijdens procedures en lossen conflicten op door middel van mediation. Neem gerust contact met ons op! 

Algemene voorwaarden

>

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 • MUS Juristen: de opdrachtnemer, juridisch adviesbureau gevestigd te Kampen, Ambachtsstraat 21, (8263 AJ) verder te noemen als MUS.
 • Opdrachtgever: de partij, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een overeenkomst met opdrachtnemer aangaat.


Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens MUS en op alle rechtsverhoudingen van MUS met derden. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op aanvullende opdrachten en opvolgende opdrachten. De eventuele toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt nadrukkelijk uitgesloten. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedereen die bij MUS werkzaam is, iedereen die door MUS wordt ingeschakeld en iedereen voor wiens handelen of nalaten MUS aansprakelijk kan zijn.
 2. Afwijking van de algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.
 3. Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze algemene voorwaarden worden vervangen door een nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.
 4. MUS is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.


Artikel 3. Overeenkomsten

 1. Een door MUS verstuurde opdrachtbevestiging is tot 30 dagen na verzending geldig. Indien opdrachtgever het aanbod aanvaardt, behoudt MUS het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de opdrachtbevestiging opgenomen aanbod dan is MUS daaraan niet gebonden.
 3. De overeenkomst tussen MUS en opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de door MUS aan opdrachtgever verzonden opdrachtbevestiging schriftelijk (of per mail) of door scanning door opdrachtgever wordt geaccepteerd, de door MUS aan opdrachtgever verzonden opdrachtbevestiging door opdrachtgever wordt bevestigd, of op het moment dat MUS met instemming van opdrachtgever aanvang maakt met de uitvoeringshandelingen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst volledig weer te geven.
 4. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.


Artikel 4. Uitvoering opdracht

 1. Alle diensten die door MUS worden geleverd worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Overeenkomsten zijn slechts te definiëren als een inspanningsverplichting en kunnen nimmer een resultaatverplichting bevatten. MUS is een kantoor dat gedreven wordt door een zelfstandig opererend jurist en mediator, de heer M.U. Smis LL.M. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door MUS.
 2. MUS baseert zich bij de uitvoering van de werkzaamheden op de door opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens. De juistheid van deze informatie en gegevens is dan ook de verantwoordelijkheid van opdrachtgever. Opdrachtgever is gehouden MUS onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die gewijzigd zijn en die van belang zouden kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Opdrachtgever is eveneens gehouden alle informatie en gegevens, welke MUS overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig op de door MUS gewenste wijze ter beschikking te stellen aan MUS. Eventuele kosten om informatie of gegevens te verkrijgen zijn voor rekening van opdrachtgever.
 4. Indien opdrachtgever onvoldoende of onjuiste informatie en gegevens aan MUS verstrekt of heeft verstrekt, heeft MUS het recht de overeenkomst te ontbinden en opdrachtgever aansprakelijk te stellen voor eventuele hieruit voortvloeiende schade.
 5. Een afgesproken termijn voor het leveren van een dienst door MUS wordt nimmer beschouwd als een fatale termijn, maar slechts als richtlijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een afgesproken termijn begint te lopen op het moment dat opdrachtgever alle door MUS gevraagde informatie aan MUS verstrekt heeft.


Artikel 5. Kosten

 1. Opdrachtgever betaalt aan MUS een vergoeding die bestaat uit de uitgekozen oplossing of het honorarium dat, tenzij anders overeengekomen is, gebaseerd is op het uurtarief van MUS, vermeerderd met eventuele bijkomende kosten (zie 5.2). Voor de berekening van de bestede tijd wordt een tijdseenheid van 15 minuten als kleinste gehanteerd. Tijdsbestedingen kleiner dan deze tijdseenheid worden naar boven afgerond.
 2. Alle door MUS gehanteerde prijzen c.q. uurtarieven, alsmede de in de offertes, aanbiedingen, prijslijsten e.d. vermelde prijzen c.q. uurtarieven zijn exclusief btw en kantoorkosten van 5%.
 3. De externe kosten verbonden aan de procedure of van derden die in overleg met u zijn ingeschakeld. Kosten verbonden aan een procedure zijn bijvoorbeeld de kosten van de gerechtsdeurwaarder, griffierecht, reiskosten en een mogelijke proceskostenveroordeling. Kosten van derden zijn bijvoorbeeld kosten van een (medisch) expert of een vertaler. Deze kosten dient u vooraf aan MUS te betalen.
 4. MUS heeft bij het winnen van een rechtszaak of dan wel bij een positieve buitengerechtelijke schikking voor opdrachtgever, naast het recht op het afgesproken uurloon, recht op 10% van de aan opdrachtgever uitgekeerde (schade)vergoeding.


Artikel 6. Betaling

 1. De opdrachtgever van MUS verbindt zich om de facturen van MUS binnen 15 dagen na factuurdatum te voldoen, behoudens een schriftelijke andere afspraak. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is de opdrachtgever aansprakelijk voor voldoening van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW, alsmede voor alle door MUS in verband met de invordering gemaakte kosten. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag – komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten maar zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.
 2. MUS heeft het retentierecht op alle zich onder haar bevindende gegevens, papieren en andere goederen, tot aan het moment waarop opdrachtgever al hetgeen hij aan MUS verschuldigd is heeft voldaan.  
 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van MUS en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens MUS onmiddellijk opeisbaar.
 4. MUS is gerechtigd periodiek (iedere eerste van de maand) te factureren.


Artikel 7. Gewijzigde omstandigheden

 1. Mochten de omstandigheden waarvan opdrachtgever en MUS op het moment van totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan zich zo aanmerkelijk wijzigen dat daardoor naleving van de overeenkomst of een deel daarvan in redelijkheid niet van (een der) partijen kan worden verlangd, dan zal overleg plaats vinden over tussentijdse wijziging van de overeenkomst. Indien de gewijzigde omstandigheden ontstaan zijn door toedoen van opdrachtgever, zal eventueel daaruit voortvloeiend meerwerk aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 2. Indien partijen besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, aanvaardt opdrachtgever dat de tijdsplanning van de overeenkomst zal worden aangepast.


Artikel 8. Geheimhouding

 1. Het is partijen niet toegestaan om informatie, die vertrouwelijk van aard is c.q. zou kunnen zijn, aan derden die niet betrokken zijn bij de overeenkomst te verstrekken dan wel de informatie aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze verkregen werd. Ten aanzien van dergelijke informatie geldt voor alle partijen een geheimhoudingsplicht. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een der partijen is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Partijen zullen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van elkaar enig deel van de informatie aan derden bekend maken behoudens aan:
  – de eigen werknemers van partij en dan slechts aan die werknemers die de informatie dienen te kennen;
  – de accountants van partij, de inspecteur van belastingen en derden die de rechtmatige taak of verplichting hebben om de zaken van partij te kennen en in dat geval slechts voor zover die informatie nodig is voor het vervullen van een dergelijke taak of verplichting.
 3. Opdrachtgever zal de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van MUS, niet openbaar maken, tenzij MUS daartoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 4. De privacywetgeving met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn ook van kracht op alle gegevens gegeven en ontvangen door opdrachtgever en opdrachtnemer. Ik verwijs u hiervoor door naar onze Privacy Statement.


Artikel 9. Overmacht

 1. MUS is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. MUS kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens MUS tot aan dat moment te voldoen. MUS is dan gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet -voorzien, waarop MUS geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor MUS niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van MUS of van derden daaronder begrepen. MUS heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat MUS zijn verbintenis had moeten nakomen.


Artikel 10. Klachten

 1. Alle klachten terzake van de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken of de informatie waarop de klacht betrekking heeft, danwel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan MUS kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van voornoemde termijnen wordt opdrachtgever geacht de verrichte werkzaamheden en/of facturen te hebben geaccepteerd.
 2. Klachten schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 3. In geval van een terechte klacht heeft MUS de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte tarief, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald tarief. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal MUS slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11.


Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaringen

 1. De aansprakelijkheid van MUS is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van MUS in het betreffende geval zal worden uitgekeerd. Indien om welke reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de terugbetaling van de helft van de betaalde werkzaamheden. Betaald griffierecht, deurwaarderskosten en overige verschotten door opdrachtgever vallen expliciet niet onder betaalde werkzaamheden en kunnen dus niet worden teruggevorderd van MUS. Tevens is MUS niet aansprakelijk voor de te betalen proceskosten bij een eventuele veroordeling van de opdrachtgever.
 2. Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan MUS onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is MUS voor de ontstane schade niet aansprakelijk.
 3. MUS is niet aansprakelijk in geval van overmacht.
 4. Aansprakelijkheid van MUS voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie of proceskosten veroordeling is te allen tijde uitgesloten.
 5. Opdrachtgever vrijwaart MUS voor alle vorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen MUS en opdrachtgever bestaande rechtsbetrekking. Tevens vrijwaart opdrachtgever MUS uitdrukkelijk voor aanspraken van derden met betrekking tot recht van intellectuele eigendom op door opdrachtgever aan MUS verstrekte gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 6. Indien opdrachtgever aan MUS informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat deze materialen vrij zijn van virussen en defecten. Eventuele door het gebruik van deze materialen veroorzaakte schade wordt door opdrachtgever vergoedt.


Artikel 12. Opschorting en beëindiging

 1. MUS is gerechtigd (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt, één en ander onverminderd het recht van MUS om schadevergoeding te vorderen.
 2. Overeenkomsten kunnen tussentijds worden opgezegd met instemming van MUS en in overeenstemming met hetgeen in dit artikel is bepaald.
 3. Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door opdrachtgever, heeft MUS vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie van opdrachtgever, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan MUS zijn toe te rekenen. Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door MUS, heeft opdrachtgever recht op medewerking van MUS bij overdracht van de werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever zijn toe te rekenen.
 4. MUS behoudt bij tussentijdse opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan opdrachtgever indien mogelijk de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Een eventueel betaald voorschot zal in overleg indien redelijkerwijs noodzakelijk naar evenredigheid terug betaald worden.


Artikel 13. Toepasselijk recht, bevoegde rechter en bemiddeling

 1. Op alle overeenkomsten tussen MUS en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. In het geval MUS en opdrachtgever voor een bepaalde vaste (prijs)oplossing heeft gekozen, zijn op die gekozen vaste (prijs)oplossing de bijbehorende productvoorwaarden van toepassing zoals is aangegeven op de website.
 3. Alle geschillen tussen MUS en opdrachtgever die mochten ontstaan zullen in eerste instantie onderling beslecht worden. Mocht hier geen passend voorstel uitkomen dan zal het geschil uitsluiting worden voorgelegd aan de Kantonrechter, tenzij het geschil de competentie van de Kantonrechter te boven gaat.
 4. Alvorens partijen een geschil aan de Kantonrechter voorleggen zijn partijen verplicht om eerst te trachten het geschil via een onafhankelijke bemiddelaar op te lossen. Pas als dat niet gelukt is zijn partijen bevoegd het geschil voor te leggen aan de Kantonrechter. De kosten voor bemiddeling zullen door de partij die meent dat er een geschil bestaat worden betaald.


Artikel 14. Leveringsvoorwaarden met betrekking tot koop/verkoop documenten

 1. Voor een document of advies is een vergoeding verschuldigd die bij het aanbod staat vermeld. De vergoeding is altijd inclusief btw.
 2. Betaling kan worden verricht via de betaalmethoden die tijdens het bestelproces worden weergegeven.
 3. U bent akkoord met elektronische facturatie. De factuur zal in PDF beschikbaar worden gesteld en wordt per e-mail naar u gestuurd.
 4. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald voor de geleverde dienst met een maximum van EUR 100,-. Voor de “gratis” documenten en adviezen die via het platform ter beschikking worden gesteld, is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
 5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking schriftelijk bij opdrachtnemer meldt.
 6. U vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden en stelt opdrachtnemer hiervoor volledig schadeloos.
 7. In geval van overmacht is opdrachtnemer nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade.